ΗΜΕΡΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 25/08/2020