ΙΛΥΔΑ: Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007 – Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ Ανώνυμος Εμπορική Κατασκευαστική Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών»  και το διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής ως «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό ιδίως με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 , και σε συνέχεια σχετικών   γνωστοποιήσεων  που υπεβλήθησαν προς αυτή, ανακοινώνει ότι συνεπεία της άσκησης δικαιώματος προτίμησης κατόπιν της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία της ολοκλήρωσης Προγράμματος Διάθεσης μετοχών (Stock Option Plan) σε επιλεγμένα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, το οποίο θεσπίσθηκε δυνάμει της από 30.08.2023 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της χορηγηθείσας από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9ης Ιουλίου 2021 σχετικής εξουσιοδοτήσεως :

α)  η κα. Μαρία  Παπαδοκωστάκη του  Γεωργίου ,στενά συνδεδεμένο πρόσωπο με τον  Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), προέβη την  7η Φεβρουαρίου 2024 σε απόκτηση 160.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 72.000  Ευρώ,

β) ο κ. Ανδρέας Καραγιάννης του Θεοφάνη , ως πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα  στης Εταιρεία και συγκεκριμένα ως Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικού (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), προέβη την  7η Φεβρουαρίου 2024 σε απόκτηση  40.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 18.000  Ευρώ,

γ) η κα Λυδία Ανυφαντάκη  του Βασιλείου , ως πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά  καθήκοντα (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων) προέβη την  7η Φεβρουαρίου 2024 σε απόκτηση 170.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 76.500  Ευρώ

δ) ο κ. Ευστράτιος Φραγκούλης  του Ευαγγέλου ,ως πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα  στην Εταιρεία και συγκεκριμένα ως Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), προέβη την  7η Φεβρουαρίου 2024 σε απόκτηση 40.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 18.000  Ευρώ.

Aθήνα  8 Φεβρουαρίου 2024

Για την «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε »

ΙΛΥΔΑ