ΙΛΥΔΑ: Αντικατάσταση του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Αντικατάσταση του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό  τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 8ης Μαίου 2024 προέβη στον ορισμό του Χριστόφορου Καρασταμάτη του Χαραλάμπους ως επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ)  της Εταιρείας σε αντικατάσταση του Αλέξανδρου Μανώλη του Γεωργίου.

Ο  Χριστόφορος Καρασταμάτης πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 15 του ν. 4706/2020) και των προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου), έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως, , δεδομένου ότι είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Κατευθύνσεως Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και παράλληλα έχει παρακολουθήσει και σεμινάρια σχετικά με τις Διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπλέον διαθέτει και  τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, καθόσον έχει απασχοληθεί για χρονικό διάστημα άνω των δέκα (10) ετών σε εταιρείες (μεταξύ των οποίων και η Εταιρεία)  αποκτώντας πλήρη και σαφή εικόνα και γνώση αναφορικά με την οργάνωση, διοίκηση και τον έλεγχο των επιμέρους μονάδων των οντοτήτων της Εταιρείας. Ο Χριστόφορος Καρασταμάτης αναλαμβάνει τα καθήκοντα του ως επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) της Εταιρείας την 10η Μαΐου 2024.

Αθήνα , 14 Μαΐου 2024

Για την Εταιρεία

Ανυφαντάκης Βασίλειος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΙΛΥΔΑ