ΙΛΥΔΑ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου 2024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2024

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης  και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1β )  και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα,  η εταιρεία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2024 το οποίο έχει ως εξής:

  • Ημερομηνία ανακοίνωσης  και δημοσίευσης  των Ετήσιων Οικονομικών Στοιχείων χρήσης 2023, που συνετάγησαν  βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ :  29 Απριλίου 2024.
  • Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: 05 Ιουλίου 2024.

 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει  στην Ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την έγκριση διανομής μερίσματος.

  • Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2023:                                18/07/2024
  • Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2023:                               19/07/2024
  • Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2023:                  24/07/2024

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος , σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.