Ικτίνος: Σύνθεση της επιτροπής αποδοχών και ανάδειξης υποψηφιοτήτων

Η Εταιρία “ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.” ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας , αποφάσισε την σύσταση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Η εν λόγω Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα με την συνεδρίαση, της από 2 Απριλίου  2021 και  αποτελείται από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής :

  1. Ταμαρέσης Ιωάννης του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος.
  2. Κατσικάκης Περιστέρης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλος
  3. Χατζηστεφανίδης Ευθύμιος του Σταύρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος