Ικτίνος: Στην απόκτηση 39.000 μετοχών προχώρησε η Λυδία Χαϊδά

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του  Ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης που υπεβλήθη προς αυτή, η  μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κα. Λυδία  Χαϊδά, στις 14-6-2022, προέβη σε αγορά 39.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 20.176,87 ευρώ.