Ικτίνος: Πρόταση για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020

Πρόταση για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2020 καλείται να εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευση της Ικτίνος.

Η Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2021 .

Όπως σημειώνεται στην εταιρική ανακοίνωση στη ΓΣ θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01 – 31.12.2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Έγκριση για τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 01.01 – 31.12.2020.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ’ του Ν. 4548.2018, όπως ισχύει.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2021.

5. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς.

6. Έγκριση της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020).

Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για  την εταιρική  χρήση 01.01.2021–31.12.2021

7. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.4706/2020, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.4706/2020.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και  ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Καθορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

9. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 2020 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.