Ικτίνος: Οι αποφάσεις της Γ.Σ. και οι προβλέψεις για τις πωλήσεις

Τη μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ικτινος Ελλάς Α.Ε. ενώ η εταιρεία προχώρησε παράλληλα σε προβλέψεις για την πορεία των πωλήσεων σε επίπεδο εξαμήνου και έτους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση:

-Αναφορικά με το  Α΄ εξάμηνο του 2020,  οι πωλήσεις θα είναι μειωμένες περίπου κατά  30% σε σχέση με το αντίστοιχο Α΄ εξάμηνο του 2019.

-Το Β΄ εξάμηνο του 2020, οι πωλήσεις αναμένεται να κυμανθούν στο επίπεδο του Β΄ εξαμήνου  του 2019,  με αποτέλεσμα οι ετήσιες πωλήσεις του 2020, να είναι μειωμένες κατά περίπου 20% σε σχέση με τις πωλήσεις του 2019.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 3η Ιουλίου 2020, στο ξενοδοχείο Theoxenia Palace Hotel, Φιλαδελφέως 2, Κηφισιά και ώρα 12:00μμ παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, κάτοχοι 82.570.976 μετοχών σε σύνολο μετοχών 114.320.400, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 72,23 % του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί, είναι οι κάτωθι :

1.    Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01 – 31.12.2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2.     Έγκριση της μη διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 01.01 – 31.12.2019.

3.    Έγκριση της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

4.    Έγκριση της εκλογής ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2020.

5.    Έγκριση της παροχής αδείας, σύμφωνα με Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς.

6.    Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη, εκτελεστικών και μη, του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019.

7.    Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018.

8.    Έγκριση των πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019

9.    Λοιπές Ανακοινώσεις.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα για τη χρήση του 2019 έχουν δημοσιευθεί και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρίας.