ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ: Στο 5% τα δικαιώματα ψήφου

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007,  η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό,  κατόπιν της από 17/11/2020  ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης από τον μέτοχο AMIRAL GESTION, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει  και ενσωματώνονται σε μετοχές, ανήλθε στις 13/11/2020, του ορίου του 5% και κατέχει 5.730.699 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,01%.