Ικτίνος Ελλάς: Στο 4,99% το ποσοστό της Amiral Gestion

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007,  η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό,  κατόπιν της από 30/9/2020 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης από τον μέτοχο AMIRAL GESTION, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει  και ενσωματώνονται σε μετοχές, κατήλθε στις 29/9/2020, του ορίου του 5% και κατέχει 5.700.740 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,99%