ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ: Σε αγορά 1.500 μετοχών προέβη η Ιουλία Χαϊδά

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του  Ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης που υπεβλήθη προς αυτή, η μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κυρία Ιουλία Χαϊδά, στις 28-9-2022, προέβη σε αγορά 1.500 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 690,25 ευρώ.