ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ: Αγορά μετοχών από κυρία Αναστασία Χαϊδά

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 & και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς ότι, όπως την ενημέρωσε η μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κα. Αναστασία Χαϊδά, στις 17-3-2021, προέβη σε αγορά 40.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 26.509 ευρώ.