Ικτίνος: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

H IKTINOΣ ΕΛΛΑΣ, ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα για τη χρήση του 2020 όπως δημοσιεύθηκαν, διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΕΤΑΙΡΙΑ

  • O κύκλος εργασιών για το 2020 ανήλθε σε ευρώ 32,6 εκατ. ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2019 ανερχόταν σε ευρώ 40,6 εκατ. Σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά ευρώ 8 εκατ. και σε ποσοστό 19,70%. Οι εξαγωγές  αποτελούν το 95% του κύκλου εργασιών της χρήσης, πλέον το ποσοστό των εξαγωγών έχει σταθεροποιηθεί σε ποσοστά άνω του 95% του κύκλου εργασιών.
  • Tα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2020, ανήλθαν σε 7,3 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη χρήση του 2019 ανερχόταν σε 11,1 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,8 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 33,64%.
  • Tα κέρδη προ φόρων για το 2020 ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2019 ανερχόταν σε 6,0 εκατ. ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 4,8 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 80,26%.
  • Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις κατά την χρήση του 2020 ανήλθαν 40,8 εκατ. ενώ για τη χρήση του 2019 ήταν 36,5 εκατ. δηλ. αυξήθηκαν κατά 4,3 εκατ. ευρώ.

ΟΜΙΛΟΣ

  • O κύκλος εργασιών για το 2020 ανήλθε σε ευρώ 35,2 εκατ. ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2020 ανερχόταν σε ευρώ 44,5 εκατ. Σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά ευρώ 9.3 εκατ. και σε ποσοστό 21,00%.
  • Tα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2020, ανήλθαν σε 8,2 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη χρήση του 2019 ανερχόταν σε 11,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,3 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 28,38%.
  • Tα κέρδη προ φόρων για το 2020 ανήλθαν σε 2,7 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2019 ανερχόταν σε 6,0 εκατ. ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 3,3 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 55,20%.
  • Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις κατά την χρήση του 2020 ανήλθαν 42,6 εκατ. ενώ για τη χρήση του 2019 ήταν 40,6 εκατ. δηλ. αυξήθηκαν κατά 2,0 εκατ. ευρώ.