Ικτίνος: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 16η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, κάτοχοι 84.291.130 μετοχών σε σύνολο μετοχών 114.320.400, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 73,73 % του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν, είναι οι κάτωθι :

1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01 – 31.12.2021, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

2. Έγκριση της μη διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 01.01 – 31.12.2021.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

 

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2021- 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ’ του Ν. 4548.2018, όπως ισχύει.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

4. Έγκριση της εκλογής ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2022.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

5. Έγκριση της παροχής αδείας, σύμφωνα με Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς.

 (Εγκρίθηκε υπέρ 99,56 % των παρισταμένων- Αποχή  0,44%)

6. Έγκριση της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021).

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

7. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022–31.12.2022.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

8. Έγκριση της αγοράς Ιδίων μετοχών

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

9. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109 και 112 του ν. 4548/2018.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

10. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 2021 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

11. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Τα αποτελέσματα για τη χρήση του 2022 διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Οι πωλήσεις της μητρικής στο Α΄ 3μηνο του 2022 ανέρχονται σε 6,6 εκατ. ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το αντίστοιχο Α΄ 3μηνο του 2021 ανερχόταν σε 8,5 εκατ. Σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 1,9 εκατ. και σε ποσοστό 23%. Ειδικότερα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 7,4 εκατ. ευρώ από 9,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο μειωμένος κατά 1,8 εκατ και σε ποσοστό 19,5%.
  • Τα Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής για το Α΄ 3μηνο του 2022, ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά Α΄ 3μηνο του 2021 ανερχόταν σε 2,8 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,6 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 59%. Αντίστοιχα σε ενοποιημένη βάση το EBITDA ανήλθε στο 1,85 εκατ. (από 3,3 εκατ. ευρώ)μειωμένα κατά 1,4εκατ και σε ποσοστό 75%. και τα προ φόρων κέρδη στα 640 χιλ. ευρώ (έναντι 1,9 εκατ.)μειωμένα κατά 1,26 εκατ και σε ποσοστό 66%.
  • Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στις 31/3/2022 ήταν σχεδόν αμετάβλητος σε σύγκριση με αυτόν της 31/12/2021.
  • Είναι γεγονός πως τη δεδομένη χρονική στιγμή καλούμαστε να διαχειριστούμε, εκτός από τα κατάλοιπα που άφησε η πανδημία, μια νέα κρίση, την ενεργειακή, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον τρόπο λειτουργίας κάθε επιχείρησης. Τα κόστη πλέον είναι πολύ υψηλά και η προετοιμασία για την επόμενη μέρα, ακόμη πιο δύσκολη γιατί  η εύρεση των εναλλακτικών λύσεων και η κατάρτισή των business plans σχεδόν αλλάζουν μέρα με τη μέρα λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά.
  • Η  κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη για το εμπόριο και τις ελληνικές εξαγωγές, όταν δίπλα στο ενεργειακό κόστος, έχουμε τις υψηλές τιμές σε βασικά αγαθά, καθώς επίσης και την έλλειψη προμήθειας σημαντικών υλικών και ακριβών υπηρεσιών των θαλασσίων μεταφορών. Μην ξεχνάμε ότι για την εταιρεία μας  το 97% της συνολικής παραγωγής μας εξάγεται σε περισσότερες από 90 χώρες διεθνώς, Επομένως οι μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της ΙΚΤΙΝΟΣ . Επίσης οι γεωπολιτικές, αλλά και κοινωνικές αναταραχές δημιουργούν και διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα με σοβαρές  επιπτώσεις στις εμπορικές μας ροές.
  • η εκτίναξη των ναύλων λόγω των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα και η γενικότερη μεγάλη αύξηση του κόστους των πρώτων υλών έχουν ως αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην υλοποίηση πολλών επενδυτικών σχεδίων ανά τον κόσμο, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη ζήτηση του μαρμάρου.
  • Η δραστική υποχώρηση των πωλήσεων στην Κίνα, που αποτελεί διαχρονικά τη μεγαλύτερη αγορά των ελληνικών εταιρειών του κλάδου. Από το 2020 λειτουργούμε με την Κίνα σε καταστάσεις lockdown. Τα ταξίδια έχουν ουσιαστικά σταματήσει και δουλεύουμε μέσα από φωτογραφίες και video. Δεν γνωρίζουμε αν η μειωμένη ζήτηση από την Κίνα οφείλεται μόνο στον κορωνοϊό, ή και σε άλλους παράγοντες, όπως επίσης δεν μπορούμε να προβλέψουμε το πότε θα ανακάμψει.
  • Από την άλλη πλευρά, η  και αυξημένες πωλήσεις έτοιμων και ημιέτοιμων προϊόντων σε ΗΠΑ, ΗΑΕ και άλλες χώρες αλλά και το ταυτόχρονο άνοιγμα νέων αγορών , όπως πχ η Ινδία, η Αίγυπτος και η Τυνησία που απορροφούν ογκομάρμαρα χαμηλότερης διαλογής, έχει καταφέρει φέτος να περιορίσει την εξάρτηση των πωλήσεών μας από την Κίνα στο Α΄ 3μηνο, στο 30% από το 60% που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
  • Η εταιρεία “τρέχει” αυτή την περίοδο τρία επενδυτικά προγράμματα:

Α) Στη ΒΙΠΕ Δράμας ύψους 7 εκατ. ευρώ έχει υλοποιηθεί κατά 65%

Β) Στο λατομείο του Βώλακα ύψους 8,2 εκατ., το οποίο εγκρίθηκε τον 11/2021, ξεκίνησε ήδη με την παραγγελία μηχανολογικού εξοπλισμού αξίας 0,8 εκατ. ευρώ

Γ) Το τρίτο αφορά καινοτόμο πρόγραμμα (Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Ολοκληρωμένης Επίβλεψης Επίγειας και Υπόγειας Εκμετάλλευσης Λατομείου Μαρμάρου με Τεχνολογίες Γεω-εντοπισμού) ύψους 200 χιλ. ευρώ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.