Ικτίνος: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γ.Σ.

Ανακοινώνεται ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 23η Απριλίου 2021, στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52) και ώρα 12:00μμ παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, κάτοχοι 86.588.510 μετοχών σε σύνολο μετοχών 114.320.400, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75,74 % του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί του θέματος, εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί  η σύναψη νέου Ομολογιακού Δανείου, συνολικού ύψους 3.5 εκ ευρώ από την ATTICA BANK, 7ετούς διάρκειας, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων. Το επιτόκιο θα είναι 3,25%, με 12μηνη περίοδο χάριτος.