ΙΚΤΙΝΟΣ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 19η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, κάτοχοι 82.883.049 μετοχών σε σύνολο μετοχών 114.320.400, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 72,50 % του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν, είναι οι κάτωθι:

1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01 – 31.12.2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

2. Έγκριση για τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 01.01 – 31.12.2023.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ’ του Ν. 4548.2018, όπως ισχύει.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2024.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

5. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100% των παρισταμένων- Κατά 0%)

6. Έγκριση της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01 – 31.12.2023).

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

7. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για  την εταιρική  χρήση 01.01–31.12.2024

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

8. Υποβολή κοινής Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  Ενημέρωση για τα πεπραγμένα του 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

9. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 2023 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017

(θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

10. Αγορά Ιδίων Μετοχών.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

11. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Τα αποτελέσματα για το πρώτο 5μηνο του του 2024 διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Οι πωλήσεις της μητρικής στο 5μηνο του 2024 ανέρχονται σε 11,9 εκατ. ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το αντίστοιχο 5μηνο του 2023 ανερχόταν σε 10,2 εκατ. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 1,7 εκατ. και σε ποσοστό 16,1%. Ειδικότερα, κατά το 5μηνο του 2024, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 12,9 εκατ. ευρώ από 11,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 1,8 εκατ και σε ποσοστό 16,3%.
  • Τα Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής για το 5μηνο του 2024, ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά 5μηνο του 2023 ανερχόταν σε 0,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,8 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 317%. Αντίστοιχα σε ενοποιημένη βάση το EBITDA ανήλθε στο 1,7 εκατ. (από 0,5 εκατ. ευρώ) αυξημένα κατά 1,2 εκατ. και σε ποσοστό 213%.
  • Ο δανεισμός του ομίλου στις 31/5/2024 μειώθηκε κατά 1,8 εκατ. ευρώ από 48 εκατ. ευρώ στις 31/12/2023 σε 46,2 εκατ. ευρώ  στις 31/5/2024.
  • Η Εταιρία ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση του δανεισμού της με την ALPHA BANK, ενώ με την ΕΤΕ και την ATTICA BANK έχει συμφωνηθεί το γενικό πλαίσιο και αναμένεται άμεσα να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις. Η αναδιάρθρωση αφορά χρεολύσια Ομολογιακών Δανείων των ετών 2023-2025 συνολικής αξίας 11.049 χιλ. εκ ευρώ.
  • Τα αποτελέσματα του 2023 δεν ήταν θετικά και επηρεάστηκαν από διάφορους παράγοντες όπως η αύξηση του κόστους εργασίας και ενέργειας, οι γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, η αβεβαιότητα σχετικά με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, οι συνεχόμενες αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και τα σοβαρά προβλήματα, που ταλανίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα, όπως το κλείσιμο της διώρυγας του Σουέζ με αποτέλεσμα την αύξησή των ναύλων αλλά και του χρόνου μεταφοράς των εμπορευμάτων και τέλος η πίεση από την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα.
  • Επίσης, η πτώση των εξαγωγών προς την Κίνα πίεσε τα συνολικά αποτελέσματα του ευρύτερου κλάδου του ελληνικού μαρμάρου. Η κινεζική αγορά δεν έχει επανέλθει παρά τις προβλέψεις μας για επανάκαμψη μετά το άνοιγμα της χώρας. Τα έτη προ πανδημίας οι εξαγωγές της εταιρίας μας προς την Κίνα ανέρχονταν στο 60% του κύκλου εργασιών,  αλλά λόγω των γνωστών θεμάτων που παρουσίασε η αγορά της Κίνας στην οικοδομική της δραστηριότητα  μειώθηκαν στο 35%.
  • Η εταιρεία αντιστάθμισε τις κάποιες απώλειες από την αγορά της Κίνας επιτυγχάνοντας τριπλασιασμό των εξαγωγών σε αγορές όπως η Ινδία, η Αίγυπτος και η Τυνησία. Κινήσεις έχουν γίνει και σε άλλες νέες αγορές σε χώρες στη Νότια Αμερική, και στη ΝΑ Ασία. Ταυτόχρονα  η εταιρεία μειώνοντας την εξάρτηση της από την Κίνα ,έκανε οργανωμένες κινήσεις  άλλαξε το μίγμα πωλήσεων της αναπτύσσοντας δίκτυο πωλήσεων  ετοίμων προϊόντων με την ανάληψη προμήθειας μαρμάρων σε μεγάλα έργα του εξωτερικού. Οι ενέργειες αυτές απέδωσαν και ήδη έχουμε αναλάβει και εκτελούμε από την αρχή του 2024,  έργα συνολικής αξίας 12.000.000€ που θα εκτελεσθούν ως το τέλος του έτους (Αμερική 3 έργα αξίας 4.500.000€, Βιετνάμ αξίας 5.000.000€ και Τουρκμενιστάν αξίας 2.500.000€ ),  ενώ, αναμένεται και η τελική επιβεβαίωση νέων παραγγελιών για προμήθεια μαρμάρων, αξίας 10.000.000€ και σε άλλα έργα του εξωτερικού.

Για την ενίσχυση της παραγωγής μας σε πρώτη ύλη, από τις αρχές του 2024 λειτουργούμε τέσσερα νέα λατομεία:

α) στην θέση  Μαντριά στη Δράμα, λατομείο με λευκό δολομίτικο μαρμαρο

β) στη θέση Αγ. Πέτρος της Δράμας, με λευκό δολομιτικό μάρμαρο

Γ) στη θέση Λιθαροστρούγκα της Λειβαδιάς, με γκρί μάρμαρο

Δ) στη θέση Στοιχειωμένο της Λειβαδιάς με  μπεζ μάρμαρο

Η ζήτηση κυρίως για τα λευκά μάρμαρα είναι πολύ υψηλή και τα λευκά δολομιτικά μάρμαρα που εξορύσσονται από τα δυο  νέα λατομεία της ΙΚΤΙΝΟΣ , έχουν ευρεία αποδοχή και εκτιμάται ότι θα έχουν αυξημένη ζήτηση αφού  πρόκειται για μάρμαρα εφάμιλλα ή και καλύτερα από το μάρμαρο που εξορύσσεται στο μεγάλο λατομείο του Βώλακα, που σημαίνει αύξηση παραγωγής  κατά 10 % περίπου για το 2024. Ειδικά θα αναφέρω ότι το λευκό μάρμαρο στο λατομείο μας στον Άγιο Πέτρο είναι πάρα πολύ υποσχόμενο καθώς πρόκειται για πολύ λευκό μάρμαρο.

Σημειώνεται, ότι προχωρά και η διαδικασία επέκτασης του υφιστάμενου λατομείου  περίπου 100 στρ στο Βώλακα, που θα επιφέρει μια αύξηση παραγωγής της τάξης του 20% για το 2024, μια υπόθεση που μας ταλαιπωρεί 2 χρόνια  αλλά πιστεύουμε ότι θα λυθεί πολύ σύντομα.

Να σημειωθεί ότι τα διάφορα χρωματιστά μάρμαρα, όπως τα γκρι και τα μπεζ που εξορύσσονται από τα νέα λατομεία μας, αποτελούν εναλλακτικές προτάσεις σε διακοσμητικές επιλογές και τυγχάνουν υψηλής ζήτησης.

Τέλος, αναφορικά με το project της Κρήτης η εταιρεία αναζητά επενδυτή για την ολοκλήρωση  της πώληση της.

ΙΚΤΙΝ