Ικτίνος: Αγορά μετοχών από κα. Λυδία Χαϊδά

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του  Ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης που υπεβλήθη προς αυτή, η  μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κα. Λυδία Χαϊδά, στις 21-6-2022, προέβη σε αγορά 14.500 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 7.299,84 ευρώ.