Ικτίνος: Αγορά 5.000 μετοχών από τις κ.κ. Λυδία και Αναστασία Χαϊδά εκάστη

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του  Ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης που υπεβλήθη προς αυτή ότι :

  • η  μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κα. Λυδία Χαϊδά, στις 6-6-2022, προέβη σε αγορά 5.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 2.761,44 ευρώ.
  • η  μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κα. Αναστασία  Χαϊδά, στις 6-6-2022, προέβη σε αγορά 5.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 2.772,22 ευρώ.