ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ – 6μηνο: Γενική καθίζηση των χρηματοοικονομικών μεγεθών

Κύκλος Εργασιών: Ο κύκλος εργασιών κατά το Α΄ εξάμηνο του 2019 ανήλθε σε 20.906.619 ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το Α΄ εξάμηνο του 2018 ανερχόταν σε 28.505.280 ευρώ. Σημειώθηκε μείωση κατά 7.598.660 ευρώ και σε ποσοστό 26,66%.

Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται σε μείωση των πωλήσεων ογκομαρμάρων Βώλακα το πρώτο εξάμηνο του 2019 ποσοστό 36,47%, που οφείλεται στην μειωμένη παραγωγή, αφενός λόγω πρωτοφανών κακών καιρικών συνθηκών στο διάστημα αυτό και αφετέρου, στην καθυστέρηση στην προγραμματισμένη έναρξη των υπογείων εξορύξεων (καθυστέρηση αδειοδοτήσεων, παράδοσης και εκμάθησης των ειδικών εξορυκτικών μηχανημάτων).

  • Ήδη, λειτουργούν δύο εξορυκτικά μηχανήματα (πριόνια), στο τέλος Σεπτεμβρίου θα παραδοθεί το τρίτο και στο τέλος του έτους θα παραδοθεί και το τέταρτο. Μετά την συνεχή ανοδική πορεία της εταιρίας από το ξεκίνημα της και την συνεχή γεωμετρική άνοδο των μεγεθών της με τεράστια άλματα, επέρχεται μια ισορροπία κύκλου εργασιών και κερδών που είναι απαραίτητη για τα επόμενα μεγάλα και σταθερά βήματα ανάπτυξης. Στο δεύτερο εξάμηνο, προβλέπεται ότι θα υπάρξει βελτίωση των μεγεθών, ούτως ώστε η μείωση του κυκλου εργασιών του πρώτου εξαμήνου να περιοριστεί στο 12% ετησίως, με αντίστοιχη βελτίωση των κερδών.

Μικτά αποτελέσματα (Μικτό Κέρδος)
Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2019 ανήλθε σε 9.138.248 ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το Α΄ εξάμηνο του 2018 ανερχόταν σε 16.139.992 ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 7.001.744 ευρώ και σε ποσοστό 43,38%. Το κόστος πωληθέντων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 μειώθηκε μόνο κατά 4,83%, γιατί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής είναι ανελαστικό, καθώς ο αριθμός του προσωπικού δεν μειώθηκε αλλά αντίθετα αυξήθηκε στο διάστημα του Α’ εξαμήνου του 2019.

• Δαπάνες Διοίκησης και Διάθεσης
Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 5.094.268 ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το Α΄εξάμηνο του 2018 ανερχόταν σε 5.491.352 ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 397.084 ευρώ και σε ποσοστό 7,23%.
• Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) Το Α΄ εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 5.230.026 ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το Α΄ εξάμηνο του 2018 ανερχόταν σε 11.291.088 ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 6.061.062 ευρώ και σε ποσοστό 53,68%.

• Κέρδη προ φόρων

Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 3.211.709 ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το Α΄εξάμηνο του 2018 ανερχόταν 10.075.823 ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 6.864.114 ευρώ και σε ποσοστό 68,12%.

• Κέρδη μετά από φόρους

Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 2.336.033 ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το Α΄ εξάμηνο του 2018 ανερχόταν σε 7.017.485 ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 4.681.451 ευρώ και σε ποσοστό 66,71%.

Καθαρός Δανεισμός 35.795.893 από 33.147.876

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής 44.515.744 από 46.760.286