Ηγεμονεύει πια το φιλελεύθερο δόγμα στη χώρα…

Øçöïöïñßá óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí "Êýñùóç ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2020", ôçí ÔåôÜñôç 18 Äåêåìâñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Ηγεμονεύει πια το φιλελεύθερο δόγμα στη χώρα…

  • Η νεοδημοκρατική ηγεμονία, στηριζόμενη στο διακηρυγμένο προεκλογικά φιλελεύθερο δόγμα, εγκαθίσταται σταθερά πλέον στις πολλές περιοχές της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής

ΤΟ ΒΗΜΑ

H νεοδημοκρατική ηγεμονία, στηριζόμενη στο διακηρυγμένο προεκλογικά φιλελεύθερο δόγμα, εγκαθίσταται σταθερά πλέον στις πολλές περιοχές της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Το αυτό δόγμα διαπερνά και ενοποιεί πλέον τα πάντα: Από τις επεμβάσεις στα Εξάρχει , στο Κουκάκι και την αντίδραση στην ατυχή απεργία των εργαζομένων στο Μετρό, μέχρι τον ψηφισθέντα το βράδυ της Τετάρτης προυπολογισμό, τις εξαγγελίες για τους φόρους και την πιλοτική συνεργασία κρατικών νοσοκομείων με αντίστοιχα του ιδιωτικού τομέα.

Η χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2020 ήταν απολύτως επιβεβαιωτική του νέου φιλελεύθερου πνεύματος που τείνει να επικρατήσει στη χώρα.

Ο κ.Μητσοτάκης δεν έκρυψε τις διαθέσεις του, αντιθέτως υπήρξε σαφής και συγκεκριμένος.

Εκκινώντας από την εκτίμησή του ότι το προηγούμενο δόγμα υπήρξε ελλειμματικό και ατελέσφορο και γι΄αυτό απορριπτέο από τον ελληνικό λαό, προέβαλε τη δική του φιλελεύθερη επιλογή ως τη μόνη ικανή να μεταρρυθμίσει τη χώρα και να την καταστήσει πλουσιότερη και ισχυρότερη.

Και πάνω εκεί έστησε τον καμβά της πολιτικής του.

Κυριαρχούν σε αυτό τον καμβά ο νόμος και η τάξη, η προστασία και η προαγωγή της ιδιοκτησίας, η μείωση των φόρων, τα κίνητρα για τις επενδύσεις, η διευκόλυνσή τους, η αναδιάρθρωση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και συνολικά ο μετασχηματισμός της οικονομίας, οι ιδιωτικοποιήσεις, η εμπλοκή των ιδιωτών ακόμη και σε ζώνες  απόλυτα ταυτισμένες με το κράτος.

Από την εκλογή του τον περασμένο Ιούλιο χρωματίζει και αναδεικνύει πλευρές μιας συγκεκριμένης πολιτικής.

Και το πράττει συστηματικά και οργανωμένα χωρίς μέχρι τώρα να συναντά αντιστάσεις και σοβαρές αμφισβητήσεις.

Η κοινωνία απορροφά τα πάντα έως τώρα, ακολουθεί τη φορά των πραγμάτων, δείχνει σαν να είναι έτοιμη από καιρό.

Απογοητευμένη από την επίδοση και την αδυναμία της άλλης πλευράς, του άλλου δόγματος, να λύσει χρονίζοντα θέματα και προβλήματα και το κυριότερο να μεταφέρει αξιόπιστο μήνυμα ευημερίας , δείχνει να έχει παραδοθεί σε όσα το φιλελεύθερο δόγμα πρεσβεύει.

Κατά τα φαινόμενα, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία, την ανοχή και τον χρόνο να ξεδιπλώσει το φιλελεύθερο πρόγραμμα και τη φιλελεύθερη πολιτική του.

Τώρα, αν θα πετύχει είναι ένα άλλο ζήτημα. Είναι πιθανώς ζήτημα πίστης και συνέπειας, όπως λέει ο ίδιος.

Για την ώρα πάντως ηγεμονεύει και θα ηγεμονεύει για πολύ καιρό ακόμη…