Ιατρικό Αθηνών: Οι αποφάσεις της Τακτικής ΓΣ

Αποτελέσματα ψηφοφορίας και αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-6-2018

Στις 29-6-2018 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 7 μέτοχοι κομιστές 68.287.265 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 78,73% και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης  01/01/2017 – 31/12/2017 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης  01/01/2017 – 31/12/2017 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή,  όπως αυτές προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΥΠΕΡ                         68.287.265 ΜΕΤΟΧΕΣ                    100%

ΚΑΤΑ                                       0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

ΑΠΟΧΗ                                    0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017.

Η Γενική Συνέλευση  παμψηφεί  απήλλαξε  τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017.

ΥΠΕΡ                     68.287.265  ΜΕΤΟΧΕΣ                    100%

ΚΑΤΑ                                       0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

ΑΠΟΧΗ                                    0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

3.  Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί  τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης 2017 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία.

ΥΠΕΡ                     68.287.265   ΜΕΤΟΧΕΣ                    100%

ΚΑΤΑ                                       0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

ΑΠΟΧΗ                                    0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

4. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τoν τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2017.

Η Γενική Συνέλευση  παμψηφεί ενέκρινε την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας “KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.” με Α.Μ. ΣΟΕΛ 114, για τον διενεργηθέντα τακτικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2017-31/12/2017) η οποία ανέρχεται σε 190.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2017-31/12/2017) η οποία ανέρχεται σε 33.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΥΠΕΡ                   68.287.265    ΜΕΤΟΧΕΣ                    100%

ΚΑΤΑ                                       0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

ΑΠΟΧΗ                                    0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2018.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εξέλεξε την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία “KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.” με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 114 για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2018.

ΥΠΕΡ                     68.287.265   ΜΕΤΟΧΕΣ                    100%

ΚΑΤΑ                                       0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

ΑΠΟΧΗ                                    0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

6. Ανακοίνωση του εκλεγέντος στις 23-5-2018 νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό και την παρ.7 του άρθρου 18 του κ.ν.2190/1920.

Ανακοινώθηκε στη  Γενική Συνέλευση η από 23-5-2018 εκλογή της κας Βασιλικής Μέγγου, Δικηγόρου Αθηνών ως νέου ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του  παραιτηθέντος Συμβούλου, κ. Βασιλείου Τουντόπουλου.

7. Εκλογή μελών και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση  παμψηφεί εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα ακόλουθα πρόσωπα:

Αγησίλαο Παναγάκο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων ως Πρόεδρο αυτής, Αλεξάνδρα Μικρουλέα,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και Παναγιώτη Κατσίχτη, Οικονομολόγο,  ως μέλη.

ΥΠΕΡ                    68.287.265    ΜΕΤΟΧΕΣ                    100%

ΚΑΤΑ                                       0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

ΑΠΟΧΗ                                    0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

 

Μαρούσι, 29  Ιουνίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Print Friendly, PDF & Email