Ιατρικό Αθηνών: Νέο Δ.Σ. εξέλεξε η Γενική Συνέλευση

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξέλεξε, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Αθηνών που πραγματοποιήθηκε σήμερα και στην οποία συμμετείχαν 8 μέτοχοι κομιστές 68.531.455 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 79,01%.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. εξέλεξε παμψηφεί ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, η θητεία του οποίου θα είναι τριετής,  τα ακόλουθα πρόσωπα:

– Γεώργιο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο, επιχειρηματία

– Χρήστο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο

– Βασίλειο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο

– Αλεξάνδρα Μικρουλέα,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου ΕΚΠΑ

– Νικόλαο Κορίτσα, Δικηγόρο

– Βασιλική Μέγγου, Δικηγόρο

– Γεώργιο Ζέρδιλα, οικονομολόγο,

Εξ αυτών όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους  Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Νικόλαο Κορίτσα και Βασιλική Μέγγου.