Ιατρικό Αθηνών: Ανακοίνωση ορισμού μελών Επιτροπής Ελέγχου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία “ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία έλαβε χώρα στις 17 Ιουνίου 2022 επανεξέλεξε ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με τριετή θητεία, συμπίπτουσα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ανεξάρτητης (μεικτής) Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, και η οποία θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

Αγησίλαο Παναγάκο, μη μέλος του Δ.Σ.

Αλεξάνδρα Μικρουλέα, aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Παναγιώτη Κατσίχτη,  μη μέλος του Δ.Σ.

Το είδος, η σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζονται από το άρθρο 20 παρ. 5 του καταστατικού της  εταιρείας.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν της, από 26.05.2022 σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 24.05.2022 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και αφού διακριβώθηκε ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, εφόσον τα μέλη της διαθέτουν στο σύνολο τους αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ η πλειονότητα των μελών της (ήτοι τα δυο από τα τρία μέλη,  κ.κ. Αγησίλαος Παναγάκος και Αλεξάνδρα Μικρουλέα) πληρούν στο ακέραιο τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που θέτει το άρθρο 9 του ν. 4706/2020,  ο δε κ. Αγησίλαος Παναγάκος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα λογιστικής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα καθορισθεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση  συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής.

ΜΑΡΟΥΣΙ, 17-6-2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ