Ιατρικό Αθηνών: Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ  ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ
ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η εταιρεία με την επωνυμία “ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.”  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία έλαβε χώρα στις 17 Iουνίου 2022, εξέλεξε νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία ορίζοντας συγχρόνως τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.

Στη συνέχεια το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής:

1. Γεώργιος Αποστολόπουλος του Βασιλείου, πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος

2. Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, α’ αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

3. Βασίλειος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

4. Γεώργιος Ζέρδιλας του Χαράλαμπου, εκτελεστικό μέλος

5. Γεώργιος Μπουτσιούκος του Σπυρίδωνα, εκτελεστικό μέλος

6.  Αθανάσιος Ασκητής του Ευαγγέλου, β’ αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

7. Αλεξάνδρα Μικρουλέα του Περικλή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

8. Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

9. Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, μη εκτελεστικό μέλος

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν της, κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 26.05.2022  σχετικής εισήγησης  του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 24.05.2022 πρόταση  της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και αφού διακριβώθηκε εκ νέου η πλήρωση των κριτηρίων   καταλληλότητας των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, αλλά και των προϋποθέσεων  του άρθρου 5  του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Επίσης, πιστοποιήθηκε εκ νέου ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω ορισθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 17 Ιουνίου 2022 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι, κ.κ. α) Αθανασίου Ασκητή  β) Αλεξάνδρας Μικρουλέα και γ) Βασιλικής Μέγγου, συντρέχουν τα προβλεπόμενα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη αυθημερόν σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12 του Ν. 4706/2020, στον ορισμό των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ως ενιαίας Επιτροπής, η οποία θα είναι τριμελής με τριετή θητεία, συμπίπτουσα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και η οποία θα αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

  1. Αθανάσιο Ασκητή του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  2. Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  3. Νικόλαο Κορίτσα του Χρήστου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

ΜΑΡΟΥΣΙ, 17-6-2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ