Ιατρικό Αθηνών: Αγορά 1.000 μετοχών από τον Β. Αποστολόπουλο

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Βασίλειος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών την 04.05.2018, συνολικής καθαρής αξίας 1.430,00  ευρώ.

Print Friendly, PDF & Email