Ιασώ: Με 5,40% στην μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση ο Εμμ. Δουλγεράκης

H ΙΑΣΩ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, ότι το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που έχει τη δυνατότητα να ασκήσει κατά την Μετ ΄Αναβολή  Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 20.07.2018 ο μέτοχος της Εταιρείας Δουλγεράκης Εμμανουήλ του Φωτίου, ο οποίος είναι κύριος 2.240.800 μετοχών με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,83% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την 20.07.2018 ανήλθε σε 5,40% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας μετά από εξουσιοδοτήσεις μετόχων να ασκήσει ως πληρεξούσιος αυτών και κατά την κρίση του τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο σύνολο των μετοχών τους.