Ιασω: Αλλαγή σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου

Η ΙΑΣΩ Α.Ε. (εφεξής καλούμενη ως η «Εταιρία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, ότι το εκλεγέν από την μετ’ αναβολή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα την 20.07.2018, νέο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με τριετή θητεία, η οποία θα λήξει την 20.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος Δ.Σ. Σταματίου Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Α’ Μαμελετζής Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος Β’ Βλαχούσης Αντώνιος
Διευθύνων Σύμβουλος Αντσακλής Αριστείδης
Διευθύνων Σύμβουλος Δουλγεράκης Εμμανουήλ
Διευθύνων Σύμβουλος Πετρόπουλος Παρασκευάς
Διευθύνων Σύμβουλος Ψαθάς Παναγιώτης
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μέλη Βασιλόπουλος Ιωάννης
Πλεύρης Εμμανουήλ
Σαρρής Σπυρίδων
Τρομπούκης Παντελής
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχελής Γεώργιος
Παπαϊωάννου Ευθύμιος

 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων παραμένει ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Δουλγεράκης.