Ιασώ: Αγορές μετοχών από κα. Ξενιτίδου Παρθενόπη

Η εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ, με βάση το Ν. 3556/2007 ( άρθρο 3 (ιστ ), ( ββ ) και άρθρο (21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι η μέτοχος κα. Ξενιτίδου Παρθενόπη του Ιωάννη, συνδεόμενο πρόσωπο σύμφωνα με το Ν.3340/2005 σύζυγος του κου Δουλγεράκη Εμμανουήλ του Φωτίου Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 29.05.2018 σε αγορά 12.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε συνολικής καθαρής αξίας Euro 9.935,18 και την 30.05.2018 σε αγορά 12.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε συνολικής καθαρής αξίας Euro 10.112,00.