Ιασώ: Αγορά μετοχών από τον κ. Γεώργιο Σταματίου

Η εταιρία ΙΑΣΩ ΑΕ, με βάση το Ν. 3556/2007 ( άρθρο 3 (ιστ ), ( ββ ) και άρθρο (21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι ο μέτοχος κος. Σταματίου Γεώργιος του Ιωάννη, Πρόεδρος Δ.Σ  της εταιρίας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 18.07.2018 σε αγορά 18.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε συνολικής καθαρής αξίας Euro 14799,56.