Ιασώ: Αγορά μετοχών από κ. Παρασκευά Πετρόπουλο

Η εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ, με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο (21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι ο μέτοχος κος. Πετρόπουλος Παρασκευάς του Παναγιώτη Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη

  • την 09.08.2019 σε αγορά 1.024 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε συνολικής καθαρής αξίας Euro 1.419,26
  • την 12.08.2019 σε αγορά 247 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε συνολικής καθαρής αξίας Euro 342,34
Print Friendly, PDF & Email