ΙΑΣΩ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σε υλοποίηση και εφαρμογή της από 09/09/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 20/11/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη

  • την 09/01/2020, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 561 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,44561 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 810,99 ευρώ.
  • την 08/01/2020, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 123 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,44364 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 177,57 ευρώ.
Print Friendly, PDF & Email