Ιασώ: Αγορά 7.568 μετοχών από κ. Δουλγεράκη Εμμανουήλ

Η εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ, με βάση το Ν. 3556/2007 ( άρθρο 3 (ιστ ), ( ββ ) και άρθρο (21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι ο μέτοχος κος. Δουλγεράκης Εμμανουήλ του Φωτίου Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 25.07.2018 σε αγορά 7.568 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε συνολικής καθαρής αξίας Euro 6.101,31.