Ιασώ: Αγορά 50 ιδίων μετοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σε υλοποίηση και εφαρμογή της από 09/09/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 20/11/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 25/06/2020, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 50 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,31 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 65,50 ευρώ.