Ιασώ: Aγορά 5.286 μετοχών από κ. Εμμανουήλ Δουλγεράκη

Η εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ, με βάση το Ν. 3556/2007 ( άρθρο 3 (ιστ ), ( ββ ) και άρθρο (21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι ο μέτοχος κος. Δουλγεράκης Εμμανουήλ του Φωτίου Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 11.04.2018 σε αγορά 5.286 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε συνολικής καθαρής αξίας Euro 4.829,14.

Print Friendly, PDF & Email