ΙΑΣΩ: Αγορά 421 ιδίων μετοχών

Η ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
– ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. (η Εταιρεία)
γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σε υλοποίηση και εφαρμογή της από 09/09/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 20/11/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 29/01/2021, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 412 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,33 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 547,96 ευρώ.

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών