Ιασώ: Αγορά 200 ιδίων μετοχών (ορθή επανάληψη)

Η ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σε υλοποίηση και εφαρμογή της από 09/09/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 20/11/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 04/11/2020, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 200 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,24 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 248,00 ευρώ.