Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας: Ορθή διατύπωση της σημείωσης 5.3 επί των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων

Ανακοίνωση της Εταιρείας

“Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002052601000

Ορθή διατύπωση της σημείωσης 5.3 επί των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021, σελίδα 74

Η εταιρεία με την επωνυμία “Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής η “Εταιρεία”), στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού ανακοινώνει την ορθή διατύπωση της σημείωσης 5.3 επί των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021, σελίδα 74, η οποία έχει ως εξής:

5.3.       Ανάλυση τομέα συμβάσεων κατασκευής έργων

Το σωρευτικό ποσό που έχει αναγνωρισθεί ως έσοδο από κατασκευαστικά συμβόλαια έως την 31.12.2021 είναι €10.053.371 (31.12.2020 €10.053.371), εκ των οποίων ποσό € 1.012.492 (31.12.2020 € 1.012.492), αφορά σε δουλευμένη και μη τιμολογημένη απαίτηση της θυγατρικής ΚΛΜ ΑΤΕ κατά της εταιρείας “Πρωτοβουλία Σπετσών Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Τουριστική Εμπορική Τεχνική Διαχειριστική Εταιρεία” για την κατασκευή του ξενοδοχείου “Ποσειδώνιο” στις Σπέτσες.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο