Η Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ Ειδικός Διαπραγματευτής στις ομολογίες του Ομίλου Ideal

Η εταιρεία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με απόφαση της από 03/06/2021 συνεδρίασής της, η Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητάς της ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί των ομολογιών της εταιρείας “ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. & Σ.” και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021.