Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στο νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ)

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο συμφωνίας της με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), συνολικού ύψους € 150.000.000, συμμετέχει στη διάθεση του νέου εγγυοδοτικού προγράμματος “ESIF ERDF Greece Guarantee Fund – Ταμείο Εγγυοδοσίας”, που αποσκοπεί στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την υλοποίηση επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων που συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους.

Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), χρηματοδοτεί, με την υποστήριξη του νεοσύστατου Ταμείου Εγγυοδοσίας “ESIF ERDF Greece Guarantee Fund – Ταμείο Εγγυοδοσίας”, επενδύσεις και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΑνΕΚ. Ο στόχος του Ταμείου είναι να βελτιώσει την πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκούς όρους.

Διαχειριστής του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο θα λειτουργεί ως εγγυητής των δανείων που θα χορηγηθούν από την Εθνική Τράπεζα στις επιλέξιμες ΜΜΕ, σε ποσοστό 80%. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 2014-2020.