Η Alpha Finance ειδικός διαπραγματευτής στο ΣΜΕ επί των μετοχών της ΔΕΗ

Η ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη συνεδρίαση της 13.07.2018 ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στο ΣΜΕ επί των μετοχών της εταιρίας “ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ” με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018.