H Frigoglass SAIC- Κυριότερα στοιχεία του τρίτου τριμήνου 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2016

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016 –

H Frigoglass SAIC (εφεξής “Frigoglass” ή “εμείς” ή ο “Όμιλος”) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο του 2016 (έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2016) Κυριότερα στοιχεία του τρίτου τριμήνου 2016

 Η μεταβολή της εποχικότητας των πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης στη Νιγηρία επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις του τριμήνου

 Ανάκαμψη στην Ανατολική Ευρώπη λόγω αυξημένης ζήτησης για επαγγελματικά ψυγεία ICOOL από τους εμφιαλωτές της Coca-Cola σε Ρωσία και Ουκρανία

 Η ανάκαμψη στη Δυτική Ευρώπη συνεχίστηκε λόγω της αυξημένης ζήτησης για επαγγελματικά ψυγεία της καινοτόμου σειράς ICOOL

 Η αύξηση του κόστους παραγωγής στον κλάδο Υαλουργίας στη Νιγηρία εξαιτίας της υποτίμησης του τοπικού νομίσματος αντισταθμίστηκε μερικώς από αυξήσεις τιμών

 Το ευνοϊκό γεωγραφικό μείγμα πωλήσεων, οι επιδόσεις του τομέα παροχής υπηρεσιών (Service), και η προσωρινή θετική επίδραση από την αναπροσαρμογή της αξίας των αποθεμάτων στον κλάδο Υαλουργίας, βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA

 Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τον κύριο μέτοχο της Frigoglass Truad Verwaltungs, την ad hoc επιτροπή συμβούλων που αντιπροσωπεύει τους ομολογιούχους και άλλους κύριους δανειστές ώστε να εξασφαλιστεί μία σταθερή και βιώσιμη κεφαλαιακή δομή

Οικονομικά Αποτελέσματα Ποσά σε χιλιάδες € Γ’ Τρίμηνο 2016 Γ’ Τρίμηνο 2015 Διαφορά, % Εννεάμηνο 2016 Εννεάμηνο 2015 Διαφορά, %

Πωλήσεις 83,195 98,808 -15.8% 322,894 363,968 -11.3%

Κέρδη προ φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) 7,884 8,641 -8.8% 35,926 40,187 -10.6%

Περιθώριο EBITDA, % 9.5% 8.7% 0.7 π.μ. 11.1% 11.0% 0.1 π.μ.

Λειτουργικά Κέρδη (EBIT) 1,028 961 7.0% 12,332 15,608 -21.0%

Καθαρά Κέρδη 1 -13,672 -16,609 ─ -38,800 -20,572 ─

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη -12,430 -16,609 ─ -21,264 -20,572 ─

Κεφαλαιακές Δαπάνες 3,118 9,907 -68.5% 9,588 26,884 -64.3% 1

Καθαρά Κέρδη προς απόδοση στους μετόχους Σημείωση: Από τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη εξαιρούνται οι δαπάνες αναδιάρθρωσης και λοιπά έξοδα. Ανατρέξτε στο Προσάρτημα της σελίδας 12 “Συμφωνία των Δημοσιευμένων με τα Προσαρμοσμένα Οικονομικά Αποτελέσματα”.

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

“Η ανάκαμψη των πωλήσεων σε Ρωσία και Δυτική Ευρώπη αντισταθμίστηκε από την αναμενόμενη επίπτωση της εποχικότητας των πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης στη Νιγηρία και την μείωση των επενδύσεων των πελατών μας σε επαγγελματικά ψυγεία στην Ασία. Η υψηλότερη ζήτηση και οι προσαρμογές της τιμολογιακής πολιτικής μας, με στόχο τον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης της υποτίμησης του Νάιρα, συνετέλεσαν σε αύξηση πωλήσεων του κλάδου Υαλουργίας στη Νιγηρία. Για το τέταρτο τρίμηνο, αναμένουμε ο κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης να ευνοηθεί από τη περεταίρω ανάπτυξη των πωλήσεων του Service, την εποχικότητα των πωλήσεων στη Νιγηρία και την αυξημένη ζήτηση για ICOOL στη Δυτική Ευρώπη. Στον κλάδο Υαλουργίας, μετά από ένα ισχυρό τέταρτο τρίμηνο πέρυσι, η πτώση των πωλήσεων στο Jebel Ali και η υποτίμηση του Νάιρα θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το περιθώριο κέρδους μας για το υπόλοιπο του έτους.”

Η Διοίκηση της Frigoglass διοργανώνει σήμερα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή αναλυτών και επενδυτών. Διαβάστε λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στη σελίδα 9.

2 Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Όπως αναμέναμε, οι ενοποιημένες πωλήσεις του τρίτου τριμήνου μειώθηκαν κατά 15,8%, σε €83,2 εκατ., κυρίως λόγω της μείωσης 20,6% στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης. Η εποχικότητα των πωλήσεων στη Νιγηρία και το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον οδήγησε σε διψήφια πτώση των πωλήσεων της δραστηριότητας της Επαγγελματικής Ψύξης στην Αφρική. Η αδύναμη ζήτηση στην Νοτιοανατολική Ασία και την Ινδία, καθώς και η διακοπή της παραγωγής στην Κίνα, συνετέλεσαν στην πτώση των πωλήσεων στην Ασία. Στην Ανατολική Ευρώπη σημειώσαμε αύξηση πωλήσεων μετά από την ανάκαμψη σε Ρωσία και Ουκρανία λόγω του σχετικά βελτιωμένου οικονομικού περιβάλλοντος.

Στη Δυτική Ευρώπη, η προσήλωσή μας για ενίσχυση των σχέσεων με τους εμφιαλωτές της Coca-Cola, μέσω της καινοτόμου σειράς επαγγελματικής ψύξης ICOOL, οδήγησε σε αύξηση των πωλήσεων κατά 5% στο τρίμηνο. Στον κλάδο Υαλουργίας οι πωλήσεις σημείωσαν πτώση 6%, κυρίως λόγω της υποτίμησης του Νάιρα και της χαμηλότερης ζήτησης στη δραστηριότητά μας στο Ντουμπάι.

Το μεικτό κέρδος (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) μειώθηκε κατά 10,8% σε €17,2 εκατ. στο τρίμηνο. Το αντίστοιχο περιθώριο αυξήθηκε κατά 120 μονάδες βάσης σε 20,7%, παρά το χαμηλότερο μεικτό κέρδος. Η βελτίωση αυτή προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις των τιμών με στόχο την αντιστάθμιση της αύξησης του κόστους και της καλύτερης απορρόφησης των πάγιων εξόδων στον κλάδο Υαλουργίας στη Νιγηρία καθώς και της θετικής επίδρασης ύψους €2,0 εκατ. από την αναπροσαρμογή της αξίας των αποθεμάτων στον κλάδο Υαλουργίας.

Η ευνοϊκή γεωγραφική σύνθεση των πωλήσεων, η επέκταση του τομέα παροχής υπηρεσιών (Service) και οι χαμηλότερες τιμές των πρώτων υλών συνέβαλαν στη βελτίωση του περιθωρίου. Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) μειώθηκαν κατά 8,4% σε €10,4 εκατ. Οι προσπάθειες της διοίκησης για μείωση των λειτουργικών δαπανών μέσω αποδοτικών μέτρων και πρωτοβουλιών εξοικονόμησης κόστους περιόρισε τον αντίκτυπο της πτώσης των πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στο τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε €7,9 εκατ. σημειώνοντας πτώση 8,8%, με το αντίστοιχο περιθώριο να έχει βελτιωθεί κατά 70 μονάδες βάσης σε σχέση με το 2015. Τα Λειτουργικά Κέρδη (EBIT) παρέμειναν αμετάβλητα σε €1,0 εκατ., θετικά επηρεασμένα από τις χαμηλότερες αποσβέσεις σε σχέση με πέρυσι. Τα καθαρά έξοδα τόκων αντισταθμίστηκαν από συναλλαγματικά κέρδη τα οποία προήλθαν από απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα σε δολάρια ΗΠΑ στην Νιγηρία.

Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη ανέρχονται σε €6,5 εκατ., σε σύγκριση με €12,8 εκατ. το 2015.

Η Frigoglass ανακοίνωσε καθαρές ζημίες €13,7 εκατ. στο τρίμηνο, επηρεασμένες από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ύψους €1,2 εκατ. που σχετίζονται με τη διαδικασία αναθεώρησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Εξαιρουμένων αυτών των δαπανών, η Frigoglass κατέγραψε καθαρές ζημιές ύψους €12,4 εκατ. για το τρίμηνο, συγκριτικά με €16,6 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2015.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €315,2 εκατ., σε σύγκριση με €293,1 εκατ. πέρυσι. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για το σύνολο των τελευταίων δώδεκα μηνών υπεραντισταθμίστηκαν από τις πληρωμές τόκων δανείων και φόρων, τις κεφαλαιακές δαπάνες και τις δυσμενείς νομισματικές κινήσεις που συνέβαλαν στη διαμόρφωση υψηλότερων επιπέδων καθαρού δανεισμού. Οι καταβεβλημένοι φόροι των τελευταίων δώδεκα μηνών ύψους €14 εκατ. οφείλονται στο γεγονός ότι σημαντικό μέρος των κερδών προ φόρων προέρχονται από γεωγραφίες με υψηλό φορολογικό συντελεστή.

Οι ως άνω ταμειακές εκροές υπεραντιστάθμισαν την ταμειακές εισροές από την πώληση των εγκαταστάσεων στην Τουρκία και τα 3 οφέλη της ταχύτερης είσπραξης των απαιτήσεων. Οι κεφαλαιακές δαπάνες ανήλθαν σε €9,6 εκατ. το εννεάμηνο σημειώνοντας πτώση 64%, σε σχέση με πέρυσι. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση των ταμειακών ροών, κυρίως μέσω της καλύτερης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και των κεφαλαιακών δαπανών. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, η Frigoglass είχε αρνητική καθαρή θέση ύψους €82 εκατ.

Η καθαρή θέση επηρεάστηκε αρνητικά από τις δυσμενείς συναλλαγματικές διακυμάνσεις ύψους €50 εκατ., κυρίως λόγω της υποτίμησης του Νάιρα, τα κόστη αναδιάρθρωσης ύψους €11,4 εκατ. από τη διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας στην Κίνα, €6,1 εκατ. έξοδα που σχετίζονται με τη διαδικασία αναθεώρησης της κεφαλαιακής δομής της εταιρείες και των ζημιών στο εννεάμηνο του 2016.

* ,