Γρ. Σαράντης: Στο 3,96% οι ίδιες μετοχές

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/20 και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ’ αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25/07/2018, ανακοινώνει ότι την 24/07/2020 προέβη σε αγορά 5.964 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,42 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 50.224 ευρώ.

Συνολικά η Εταιρεία κατέχει 2.764.904 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 3,96% του μετοχικού κεφαλαίου.