Γρ. Σαράντης: Αγορές ιδίων μετοχών που αντιστοιχούν έως το 6,09% του μ.κ. αποφάσισε η έκτακτη γ.σ.

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 25/07/2018 αποφασίσθηκε η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις προβλέψεις του α.16 του ΚΝ 2190/1920 και κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών ΕΕ/596/2014 και ΕΕ/1052/2016 καθώς και κάθε αποδεκτής πρακτικής για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων εκ του νόμου σκοπών και χρήσεων.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η απόκτηση ποσοστού μέχρι 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, που σήμερα ανέρχονται σε 69.877.484 μετοχές, υπολογιζομένων και των έως σήμερα 2.731.600 αποκτηθεισών μετοχών βάσει της αποφάσεως της Γ.Σ. της 09/06/2016, δηλαδή η απόκτηση 4.256.148 μετοχών το ανώτατο, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,09% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου.

Κατώτατο όριο αγοράς ορίστηκε η τιμή των εβδομήντα οκτώ λεπτών (0,78 €) ή η εκάστοτε ονομαστική αξία της μετοχής και ανώτατο όριο η τιμή των δέκα ευρώ (10,00 €) ανά μετοχή. Η εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών για χρονικό διάστημα μέχρι και 24 μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και 25/07/2020 και να διαθέσει ως μέγιστο χρηματικό ποσό το ποσό των 42.561.480 ευρώ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων εκ της ισχύουσας νομοθεσίας σκοπών και χρήσεων, οι οποίοι σήμερα περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου και εκπλήρωσης υποχρεώσεων που απορρέουν είτε από μετατρέψιμους χρεωστικούς τίτλους είτε από προγράμματα διάθεσης μετοχών σε εργαζομένους