Γρ. Σαράντης: Αγορά 3.897 ιδίων μετοχών

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/20 και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ’ αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 02/09/2020, ανακοινώνει ότι την 30/10/2020 προέβη σε αγορά 3.897 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,28 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής  32.263 ευρώ.

Συνολικά, η Εταιρεία κατέχει 2.798.865 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 4,01% του μετοχικού κεφαλαίου.