Για πρώτη φορά το Ελληνικό Δημόσιο θα προσδιορίζει, τι χρωστάει ακριβώς…

Στην παραγωγική λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος που θα αποτελέσει τομή για τον έλεγχο των δημοσιονομικών στοιχείων κάθε φορέα του Δημοσίου προχωρά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  • Μέσω του συστήματος αυτού, για πρώτη φορά στο Ελληνικό Δημόσιο ψηφιοποιείται πλήρως η διαδικασία υποβολής των στοιχείων που αποδεικνύουν ποια είναι η οικονομική κατάσταση του κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, πόσες και ποιες απλήρωτες και ληξιπρόθεσμες οφειλές έχει, όπως επίσης και τον χρόνο καθυστέρησης τους αλλά και τους λόγους που οδηγούν σε αυτή την καθυστέρηση.

Πρόκειται για το πληροφοριακό σύστημα των «Συνόψεων του Μητρώου Δεσμεύσεων, των Εκθέσεων Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και του Κύριου Δείκτη Επιδόσεων Πληρωμών (KPI) των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης». Το πληροφοριακό αυτό σύστημα καλύπτει και τους 1.700 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης εκσυγχρονίζοντας σημαντικά την υφιστάμενη διαδικασία ανάρτησης και υποβολής εκθέσεων, διαδικασίες που μέχρι πρότινος γίνονταν χειρόγραφα.

Συνοπτικά, με το νέο σύστημα επιτυγχάνονται:

1) Πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής στοιχείων με ταυτόχρονη απαλλαγή από διοικητικά βάρη των αρμόδιων υπηρεσιών.

2) Τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Κράτους, καθώς πλέον το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια πόσα οφείλει ο κάθε φορέας, σε ποιους και για πόσο χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ένας καλύτερος οικονομικός προγραμματισμός από το Υπουργείο Οικονομικών

3) Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ Γενικής και Κεντρικής Κυβέρνησης

4) Επιτάχυνση των διαδικασιών υποβολής στοιχείων και αποφυγή καθυστερήσεων των πληρωμών

5) Αποτελεσματικός και εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικός έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων από τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών. Ελαχιστοποίηση των λαθών κατά την υποβολή των στοιχείων

6) Καλύτερος έλεγχος των ληξιπροθέσμων οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με στόχο την έγκαιρη λήψη μέτρων αντιμετώπισης τους

7) Ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Τέλος, το νέο πληροφοριακό σύστημα συμβάλλει και στη βελτίωση των δημοσιονομικών ελέγχων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καθώς πλέον οι ελεγκτές θα έχουν άμεση πρόσβαση, μέσω του συστήματος, στα στοιχεία οφειλών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων όλων των ανωτέρω φορέων.

Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα αναπτύχθηκε από τη ΓΓΠΣΔΔ με την αγαστή συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Το Σύστημα βρίσκεται υπό την πλήρη λειτουργική διαχείριση και ευθύνη της ΓΓΠΣΔΔ αξιοποιώντας σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές και είναι άμεσα επεκτάσιμο σε επιπρόσθετες λειτουργικότητες.