ΓΕΒΚΑ: Χωρίς επιφύλαξη το φορολογικό πιστοποιητικό για τη χρήση 2020

Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013