ΓΕΒΚΑ: Απόσπασμα πρακτικού Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 19-05-2021