Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας: Δεν τα πήγαμε και τόσον καλά…

  • Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 23 εκατ. από 23,3 εκατ. ευρώ.
  • Πωλήσεις:  15,6 από από 14,4 εκατ. ευρώ.
  • Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή: 0,0215 από 0,0274
  • ΚΕΡΔΗ: 516.453 από 660.124 ευρώ.
  • Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναμα: 0,84 εκατ. από 0,9 εκατ.
  • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 4,2 εκατ. από 3,8 εκατ. ευρώ.
  • Αποθέματα: 12,5 εκατ. από 12,5 εκατ.
  • Απαιτήσεις από Πελάτες:  9,6 εκατ. από 7,56 εκατ. ευρώ.
Print Friendly, PDF & Email