Όμιλος ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Απολογισμός πρώτου εξαμήνου και σχόλια, παρατηρήσεις

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ, ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΑ, ήρθε και ο απολογισμός 6μηνου της ΓΕΚΤΕΡΝΑ για να επιβεβαιώσει του λόγου το αληθές…


Κύκλος Εργασιών: 638,2 εκατ. από 604,6 εκατ.
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: (561,9 εκατ,) από (470,73 εκατ)
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ: 121,27 εκατ. από 133,9 εκατ. ευρώ
EBITDA: 
Κέρδη μετά από φόρους: 7,92 εκατ. από 35,58 εκατ.ευρώ
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ: 0,0809 ευρώ από 0,3638
********
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 62,8 εκατ ευρώ από ΘΕΤΙΚΕΣ 50,56 εκατ. ευρώ
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 34,23 εκατ. από -71,4 εκατ.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 97 εκατ. ευρώ
Απαιτήσεις από πελάτες:
********
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 498,34 εκατ. ευρώ
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 1,45 δισ. ευρώ από 1,23 δισ.
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις:  116 εκατ. από 112,5 εκατ.
Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα στους επόμενους 12μηνες: 175,76 εκατ. από 369,5 εκατ.
Ταμειακά διαθέσιμα: 547 εκατ. ευρώ από 642,2 εκατ. ( ΤΑΜΕΙΟ 4,43 εκατ., σε ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 410 εκατ, ευρώ και σε ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 132,7 εκατ. ευρώ.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 1,194 δισ. από 1,07 δισ. ευρώ στις 31.12.2017
******
Συναλλαγές+αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 1,42 εκατ.
ΑΜΟΙΒΕΣ για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ: 690 χιλ. από 38 χιλ. ευρώ
ΣΥΝΟΛΟΝ: 2,3 εκατ. από 1,52 εκατ. ευρώ.
Απασχολούμενο προσωπικό στις 30/6: 1838 άτομα από 1604.
*******
ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 524,36 εκατ., στη τιμή των 5,0700 ευρώ η μετοχή.
ΕΥΡΟΣ 2018: 4,3400 με 5,6400 ευρώ
ΑΠΟΔΟΣΗ 2018: +14,5%
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΓΚΟΣ: 22,9 εκατ. τμχ κια μέσος όρος καθημερινά 124.500 τμχ…
******
P/E:  –
P/BV: 1,05
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 2,4 δηλ. οφείλει 2,4 φορές τα ίδια κεφάλαια της.
EV/EBITDA: –
NETDEBT/EBITDA: –
……………………..
Μετά την Ελλάκτωρ ήρθε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ για να αποδείξει του λόγου το αληθές ότι δηλ. ο κατασκευαστικός κλάδος δεν τα πάει καλά, καθόλου καλά. Τρομάζουμε μόνον στην ιδέα του τι θα διαβάσουμε στο 6μηνο του τρίτου της παρέας (JP ABAΞ) και ας βγούμε ψεύτες.
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΥΓΙΕΣΤΑΤΗ η μικρούλα ΕΚΤΕΡ, αλλά εδώ τα μεγέθη είναι μικρά για τα θεσμικά χαρτοφυλάκια. Για τον μικροεπενδυτή όμως φαντάζει και είναι ιδανική περίπτωση…
……………………….
Εύρος επισκόπησης ΟΡΚΩΤΟΥ
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2018
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
∆ήμητρα Παγώνη
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30821
GRANT THORNTON