ΓΕΚΤΕΡΝΑ – πρώτο 6μηνο 2019 – Η ακτινογραφία των αριθμών (27/9)

ΓΕΚΤΕΡΝΑ- 6μηνο – Η ακτινογραφία των αριθμών

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 6,250 6,580 0,00
30 ημερών 5,960 6,580 6,56
3 μηνών 5,440 7,000 17,75
6 μηνών 4,620 7,000 29,22
12 μηνών 3,970 7,000 25,00
 • Κ/ΦΣΗ: 672,2 εκατ.
 • TIMH TΩΡΑ: 6,5000 ευρώ
 • ΒΟΟΚ VALUE: 4,7600 ευρώ
 • P/BV: 1,36
 • ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΟΚ VALUE: PREMIUM 1,7400 ευρώ ανά μετοχή.
 • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ: Την διαχειρίζονται πολύ ισχυρά χέρια. ΕΧΕΙ ΧΑΡΙΣΕΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΑΜΗΛΑ ΤΗΣ ΣΤΑ 0,5000 ευρώ προ 7ετίας.
 • Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 492,2 εκατ. από 486,2 εκατ. ευρώ
 • ΕΒΙΤDA: 147,3 εκατ. ευρώ από 132,2 εκατ. ευρώ.
 • ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: 27,3 εκατ. από 7,92 εκατ. ευρώ στο 2018.
 • Βασικά κέρδη ανά μετοχή:  0,2781 ευρώ από 0,0809 ευρώ.
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 1945 εκατ.
 • ΤΑΜΕΙΟ: 505 εκατ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 1440 εκατ. ευρώ.
 • ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΠΟΛΥ Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ-  Το μέσο επιτόκιο του Ομίλου για την περίοδο που έληξε την 30.06.2019 ανήλθε σε 5,47% (30.06.2018: 5,72%).
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 2,9 δηλ. ΟΦΕΙΛΕΙ 2,9 φορές τα ίδια κεφάλαια της
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ κατά 18,4 εκατ. ευρώ από -104,2 εκατ.
 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 566.370.000 από 683.190.000 ευρώ.
 • Ο μέσος όρος των ισοδύναμων με πλήρη απασχόληση εργαζομένων στον Όμιλο, το πρώτο εξάμηνο του 2019, ήταν 4.336 εργαζόμενοι (4.614 το πρώτο εξάμηνο του 2018).

Σύμφωνα με το Ν.3556/2007, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε την 22.04.2019 ότι έλαβε γνωστοποίηση από τον μέτοχο REGGEBORGH INVEST B.V. ότι την 17.04.2019 επήλθε μεταβολή (αύξηση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου και συγκεκριμένα ότι κατέχει πλέον 27.948.005 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 27,0229% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που ανέρχονται σε 103.423.291.

 • Ο μέτοχος REGGEBORGH INVEST B.V. κατέχει επίσης χρηματοπιστωτικό μέσο που μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση επιπλέον 7.909.588 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,6477% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η άσκηση του δικαιώματος απόκτησης των ως άνω μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου μπορεί να λάβει χώρα σε οποιαδήποτε ημερομηνία μεταξύ της 275ης και της 365ης ημέρας από την 21.03.2019 εφόσον υλοποιηθεί, οπότε και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου REGGEBORGH INVEST B.V. θα ανέλθει σε 34,6706% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Οικονομική Έκθεση ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (2019,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf